loader
loaderloader
דף הבית > תקנון פרסום באתר

פרטי יצירת קשר – אינפורמטיקס
שם איש קשר אלעד כהן
מספר טלפון 054-6223310

תנאים והתניות
קרא בעיון לפני החתימה על טופס הפרסום של סיפתח. תנאים והתניות אלה (להלן "ההסכם") עומדים בבסיס קשרי הגומלין שקיימים בינך לבין אינפורמטיקס (להלן "סיפתח", "פורטל סיפתח", "אינפורמטיקס"). בעצם הפרסום דרך סיפתח, אתה (להלן "העסק", "שלך", או "אתה") מסכים בזאת להיות מחויב על-ידי התנאים וההתניות של ההסכם המצורף להלן.

1. תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך שמופיע על גבי טופס הפרסום שלך ויימשך לאורך התקופה המפורטת בטופס (להלן "התקופה"). לאחר מכן, ההסכם יחודש למשך פרקי זמן רציפים ושווים (שכל אחד מהם ייחשב כ"תקופת חידוש"). במידה שתחליט להביא את ההסכם לידי גמר לפני סיום התקופה, או אם יחליט סיפתח לסיים את ההסכם בגין הפרתך את תנאיו ו/או חלק מהם, תידרש לשלם לסיפתח את הסכום המלא שאותו היה זכאי לקבל בגין יתרת התקופה, אלמלא הבאת את ההסכם לידי גמר ואלמלא סיים סיפתח את ההסכם בגין הפרתך אותו. תשלום זה יתבצע מיד עם סיום ההסכם. הודעת העסק לגבי סיום ההסכם לא תיחשב כתקפה, אלא אם כן תועבר בכתב (א) באמצעות הפקס למספר 057-797-0266 או (ב) באמצעות דואר רשום לידי אינפורמטיקס, רח' כהנשטם 14, תל אביב מיקוד 62193 , ובכל מקרה תידרש לזהות את שם העסק שלך, מספר טלפון ליצירת קשר ואת ההיקף הרצוי של המוצרים ו/או השירותים שאותם ברצונך להביא לידי גמר. כל סיום מצריך מתן הודעה בטווח של שבועיים מראש לפחות, שבמהלכם יוכל הפרסום של העסק להמשיך ולהופיע באתר האינטרנט של סיפתח. סיפתח יהא רשאי לסיים את ההסכם בכל עת מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, על-ידי שליחת הודעה כתובה לעסק באמצעות הפקס או באמצעות דואר רשום, שבה תיידע אותו לגבי סיום ההסכם בכפוף לתנאיו של הסכם זה.

2. אחריות העסק
העסק מסכים לספק את כל פריטי העיצוב והטקסט שבהם ייעשה שימוש בהקשר הפרסומי. העסק מצהיר ומתחייב בפני סיפתח כי (1) כל פריטי העיצוב, הטקסט, הסימנים המסחריים, השמות העסקיים ו/או חומרים אחרים שיסופקו על-ידו לסיפתח (להלן "תוכן העסק") נמצאים בבעלות העסק או שהעסק מורשה להשתמש בהם כנדרש, וכי תכני העסק אינם מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני שבבעלות צד שלישי כלשהו; (2) פעולות העסק המפורטות להלן לא יגרמו להפרה ממשית של ההסכם שהוא מהווה אחד מצדדיו; (3) לעסק הזכות והסמכות לחתום על ההסכם ולבצע את ההתחייבויות המפורטות בו; (4) העסק יציית בכל עת לחוקים ולתקנות הקיימים; וכן (5) העסק לא יספק לסיפתח תכנים בוטים, פורנוגראפיים או פוגעניים במהותם ואתר האינטרנט של העסק אינו מכיל חומרים מעין אלה.

3. שיקול דעת העורך
כל התכנים הפרסומיים נדרשים להיות תואמים להנחיות העורך של סיפתח. סיפתח שומר לעצמו את הזכות לשנות מרכיבים בפרסומי העסק, לרבות מיקום, גודל, פורמט, טקסט או כל מרכיב אחר, וכן לשנות את מיקומו של הערך בתוך קטגוריות המדריך, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט של סיפתח. סיפתח אף שומר לעצמו את הזכות שלא להציג, או להסיר פרסומים של העסק אשר מופיעים באתר האינטרנט של סיפתח, וזאת בכפוף להנחיות העורך של סיפתח ובהתאם לזמינות במלאי ולהתנהלותה העסקית השגרתית של סיפתח.

4. רישוי קריאייטיב ושימוש בו
אלא אם כן יצוין אחרת על-ידי העסק, סיפתח יצור ויטמיע את כל חומרי הקריאייטיב הפרסומיים בכפוף להסכם זה. העסק מעניק לסיפתח זכות שאינה ניתנת לשינוי או ביטול (במהלך תקופת ההסכם) ורישיון להעתיק, להציג ולשנות את הסמליל והסימן המסחרי של העסק, או כל תוכן מתכני העסק שיסופק כחלק מתהליך היצירה של פרסום העסק באתר סיפתח או לצורך הכללה בפרסום זה, כמו גם לצורך שימוש במסגרת חומרים שיווקיים או חומרי קידום של סיפתח, פרסומים מקוונים שלו, הודעות דואר אלקטרוני או כל מדיה אחרת, והעסק מסכים בזאת כי לא תהיה זכאי לכל תשלום בהקשר עם השימוש שיעשה סיפתח בחומרים הנזכרים לעיל. סיפתח יחזיק בבעלות על הקניין החדש שייווצר מתוקף הסכם זה.

5. סוכנויות
אם יממש העסק טופס פרסום מטעמו של מפרסם חיצוני מתוקף מעמדו כסוכנות, העסק מצהיר ומתחייב בזאת לפני סיפתח כי המפרסם החיצוני (להלן "מפרסם חיצוני") יהיה מחויב חוזית לתנאיו של הסכם זה ולפיכך יהיה כפוף לכלל ההתחייבויות וההגבלות אשר חלות על העסק כמפורט בהסכם ולכלל ההצהרות והחבויות שבהן נושא העסק מתוקף ההסכם. בהמשך לנאמר לעיל, העסק מסכים בזאת לשפות, להגן על סיפתח, חברות הבת שלו, סניפיו, סוכניו, שותפיו, בכיריו, מנהליו, עובדיו וכן ספקיו ולמנוע כל פגיעה בהם בגין הפסד, עלות, תביעה, פציעה או נזק (לרבות שכ"ט סביר של עו"ד), כתוצאה מתביעות או פעולות שייגרמו בגין הפרה של הסכם זה על-ידי המפרסם החיצוני או בהקשר עמו.


6. תנאי אשראי
6.1 תשלום
אם יבחר העסק לשלם באמצעות כרטיס אשראי, החיוב יתבצע מדי חודש בחודשו בסופו של כל מחזור חיוב בן חודש אחד (1) ואתה מסכים בזאת, כי סיפתח ישמור לעצמו את הזכות לחייב אותך בגין החודש הראשון ובגין כל חיובים שעשויים לחול בתאריך שבו הפרסום שלך יהיה זמין באתר האינטרנט של סיפתח אלא אם כן תתקבל הנחייה אחרת של העסק, פרטי כרטיס האשראי יישמרו למטרות חיוב אוטומטי.

6.2 תעריפי עיצוב וחיובים נוספים
כל תעריפי העיצוב ההתחלתיים, המפורטים בטופס הפרסום, ישולמו עם אישור הסכם זה ולפני תחילת העבודה. שינויים שיוכנסו בכל עת בטקסט או תיקוני טעויות ושגיאות יתבצעו ללא תשלום. לאחר שפרסום העסק יהיה זמין באתר האינטרנט של סיפתח במשך שני (2) ימי עסקים או יותר, סיפתח יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש סך של 150 ש"ח נוספים בגין כל שעה צבורה במרווחים של מחצית השעה עבור שינויים כלשהם שיבוצעו בפריטים האמנותיים ו/או בגין תוספות לתוכן הטקסטואלי אשר יתבצעו לפי בקשת העסק. אם יובא הסכם זה לידי גמר לפני השלמת עבודת העיצוב, יתרת החשבון תיזקף לטובת מוצרים ו/או שירותים עתידיים שיסופקו על-ידי סיפתח. העסק יישא באחריות לכל חיובים או התחייבויות נוספות המפורטים בטופס הפרסום, או שלהם הבעת את הסכמתך בכל דרך אחרת.

6.3 תעריפי גבייה
חשבונות שלא ייפרעו עד לאחר יותר משלושים (30) יום לאחר מועד התשלום יחויבו בקנס איחור בסך של 100 ש"ח (עבור איזו תקופת איחור? כל יום איחור? שבוע?) לפי שיקול הדעת הבלעדי של הנהלת סיפתח והעסק יישא בחבות בגין יתרת התשלום שטרם נפרעה ויהיה מחויב בהחזר כספי לסיפתח בגין כל העלויות הקשורות בניסיונות לגביית חוב זה, כולל שכ"ט סביר של עו"ד וכן עלויות של רשויות הגבייה. בנוסף, סיפתח יהא רשאי לחייב את העסק בריבית על בסיס חודשי, שתהיה שוות ערך לשנים-עשר (12%) אחוזים לשנה, בגין חשבוניות שלא שולמו בתוך שישים (60) יום ממועד הנפקתן. העסק מבין ומסכים, כי אי תשלום של חשבוניות במהלך שתי תקופות חיוב רציפות ייחשב כהפרה של הסכם זה ויאפשר לסיפתח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את חשבון העסק, להסיר את פרסומיו באופן חלקי או במלואם ולדרוש מן העסק לשלם את הסכומים שהייתה זכאית להם עבור יתרת תקופת התשלום כמתואר לעיל.
7. שיפוי
העסק ישפה ויגן על סיפתח ועל כל סוכניו, בכיריו, מנהליו, בעלי המניות שלו, ספקיו, שותפיו, עובדיו וכל אחד מיורשיהם והמורשים מטעמם (להלן "גורמים זכאים לשיפוי") וימנע פגיעה בהם כתוצאה מתביעות, דרישות, שעבוד, נזקים, עילת תביעה, חבויות מכל סוג שהוא, כולל ללא הגבלה פציעה אישית, הפרה של קניין רוחני, הונאה, פרסום כוזב, הפרה של חוקי המדינה, נזק לרכוש, שכר טרחה של עורכי דין ועלויות משפט, המבוססים או נגזרים בכל דרך שהיא, בין אם ישירות או בעקיפין, או קשורים או נובעים (1) מכל הפרה של הצהרות, אחריות או התחייבויות העסק, כפי שהן מפורטות בהסכם זה, וכן (2) מפרסום, מוצרים או שירותים של העסק, או אספקתם לצרכנים, וכן מאתר האינטרנט של העסק ומתכנים כלשהם של העסק או תכני וידאו ואודיו שהועברו לסיפתח על-ידי העסק, בלי קשר לעילה או כשל או הזנחה כלשהי מצד סיפתח או מצד הגורמים הזכאים לשיפוי, וכמו כן בלי קשר לעילה או לכשל משותף או תורם, לאחריות קפידה או לרשלנות, בין אם בלעדית או משותפת, אקטיבית או פסיבית, מצד סיפתח או הגורמים הזכאים לשיפוי.
8. הגבלות חבות
סיפתח לא ישא בשום אופן בחבות כלפי העסק בגין נזקים תוצאתיים, עקיפים, נסיבתיים, עונשיים או מיוחדים כלשהם, או בגין הפסד הכנסה, הפסד רווחים או אובדן מוניטין או כל נזק אחר. החבות הכוללת של סיפתח כלפי העסק לא תעלה בשום מקרה על סכום החיובים ששולם על-ידי העסק לסיפתח במהלך ששת (6) החודשים הקודמים, בלי קשר למהות התביעה או לצורתה.
9. סעדים בלעדיים
אם יפר סיפתח את התחייבותו המפורטת בהסכם זה בנוגע למימוש מוצר(ים) ו/או שירות(ים) כלשהם, או יפר כל התחייבות אחרת המעוגנת במסמך זה, סיפתח יעשה את כל המאמצים הסבירים מסחרית למימוש מוצר(ים) ו/או שירות(ים) אלה במועד מאוחר יותר או לתקן את ההפרה ולהביאה עד לערך שהנו שווה לנאמר בהסכם המקורי או עולה עליו. לחלופין, העסק יהיה רשאי לבחור בהבאת תקופת ההסכם לידי גמר (באמצעות מתן הודעה כתובה מראש, בכפוף לתנאי ההסכם המפורטים לעיל) ללא כל תשלום נוסף מלבד החוב הקיים בחשבון העסק. הנאמר לעיל מהווה את המחויבות היחידה של סיפתח ואת הסעד היחיד והבלעדי שעומד לרשות העסק בגין כל הפרה שיפר סיפתח את תנאי הסכם זה (בין אם ישירות או בעקיפין, או דרך כשל ביצועים של כל אתר מאתרי הרשת).

10. ויתור על אחריות וערובות
העסק מכיר בעובדה ומסכים, כי שירותי סיפתח ניתנים לעסק "כמות שהם" (As is) וסיפתח מתנער מכל אחריות מפורשת או מרומזת, כולל ללא הגבלה אחריות לגבי יכולת סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה, במידה המרבית המותרת לפי חוק. סיפתח מתנער מאחריות ומערבויות כלשהן בנוגע למיקום הפרסום או למספר המופעים באתר סיפתח, איכות ההקלקות או תזמונן, אחוזי ההקלקה, ההמרות או כל סוגי ביצועים ותוצאות אחרות עבור כל פרסום, למעט הנאמר מפורשות בהסכם זה, וזאת במידה המרבית המותרת על-פי חוק.

11. תנאים נוספים
הסכם זה מהווה את ההסכם המלא בין הצדדים בהקשר לנושא ההסכם ומחליף כל התדיינות, מצג, הסכם או הבנה קודמת הנוגעים לנושא זה. סיפתח עשוי לשנות מעת לעת את תנאיו של ההסכם ואת טופס הפרסום ועדכון לגבי שינוי זה יתבצע בין אם באמצעות הדואר האלקטרוני או בכתב, או על-ידי פרסום שינויים אלה באתר האינטרנט של סיפתח, ואתה מסכים בזאת להיות מחויב על-ידי שינויים אלה. אם תוגדר התניה כלשהי מהתניות הסכם זה כ"בלתי ניתנת לאכיפה" על-ידי העסק, התניה זו תשונה באופן שישקף את כוונת הצדדים. כל הסעיפים הנותרים של ההסכם יישארו תקפים וללא שינוי. העסק מאשר ומסכים, כי סיפתח ישלח מעת לעת סקרים או תכתובת שיווקית נוספת אל העסק באמצעות הדואר האלקטרוני או הסטנדרטי, וכי העסק יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לקבלת תכתובת זו בעתיד. בנוסף, העסק מסכים כי עליו להקפיד שפרטי יצירת הקשר השמורים בידי סיפתח יהיו עדכניים ופעילים. אם ינקוט סיפתח בפעולה משפטית כלשהי לצורך אכיפת הסכם זה, העסק יהיה מחויב לשאת בשכר הטרחה של עורך הדין ובעלויות נוספות.

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. לגבי כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה באתר תחול סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

הריני להצהיר בזאת ולאשר כי קראתי את פרטי ההסכם ואני מקבל אותם במלואם. החתום מטה מאשר, כי הוא מוסמך להביא הסכם זה לידי מימוש מטעם העסק.
 

צרו קשר

הקלידו את הפרטים שלכם ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

שם
שם משפחה
כתובת דוא"ל
נושא הפניה
הקלד את הקוד המוצג:
security code

תודה על פנייתך. נציגינו ייחזרו אליך בהקדם האפשרי

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.