loader
loaderloader
דף הבית > חדשות סיפתח > התייחסות עמותת ידיד להעברת תכנית ויסקונסין לאחריות שירות התעסוקה - והדרישה להקמת רשות לאומית לתעסוקה

התייחסות עמותת ידיד להעברת תכנית ויסקונסין לאחריות שירות התעסוקה - והדרישה להקמת רשות לאומית לתעסוקה

פורסם ב20/05/2014
ע"י אלעד כהן
ב"ידיד" מברכים את שרי האוצר והכלכלה ואת יו"ר ועדת העבודה והרווחה על ההחלטה להעביר את האחריות לתוכנית ויסקונסין החדשה לאחריות שרות התעסוקה "אנו טוענים מזה זמן כי שרות התעסוקה חייב לקבל אחריות על כל נושא התעסוקה בישראל ובהקשר זה הוא צריך להפוך לרשות הלאומית לתעסוקה אשר ממשלת ישראל עצמה קיבלה כבר לפני מספר שנים החלטה להקימה, בעקבות דו"ח מבקר המדינה ודו"ח ועדת אקשטיין, אך דבר לא נעשה.

"ידיד" הכינה הצעת חוק מפורטת בנושא אשר הוגשה ליו"ר ועדת העבודה והרווחה והוצגה עוד בממשלה הקודמת בפני אנשי מקצוע במשרד התמ"ת ושירות התעסוקה. עקרונות הצעת החוק של עמותת "ידיד" להפעלתה של רשות לאומית לתעסוקה קובעים בין השאר:

 1. הרשל"ת היא הגוף המתכנן, מתקצב ומפקח על כל נושאי התעסוקה בישראל מטעם המדינה.
 2. לרשות הרשל"ת יועמדו כלל התקציבים הנדרשים, כולל העברתם ממשרדים ומאגפים ומחלקות אחרים.
 3. תחת אחריות הרשל"ת יהיו:
 1. שרות התעסוקה – לשכות התעסוקה לדורשי עבודה מקבלי דמי אבטלה
 2. תכנית ויסקונסין (אורות לתעסוקה)
 3. פרוייקט תבת
 4. כלל הפרוייקטים התעסוקתיים המקבלים מימון ממשלתי ברמה הארצית או המקומית ובכלל זה "שולחנות עגולים" ופרוייקטים המופעלים על ידי מלכרי"ם.
 5. כלל לשכות העבודה הפרטיות (מבחינת פיקוח, ללא תקצוב)
 6. האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת
 7. האגף להורים יחידים במשרד התמ"ת
 8. הקרנות והגופים העוסקים בשיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות
 1. לרשל"ת יבנה מערך ארגוני מפורט (קיים בהצעת החוק שלנו) ובראשה יעמוד מנכ"ל שרות התעסוקה מגובה בצוות הניהולי של שרות התעסוקה.
 2. עובדי שרות התעסוקה שלא יועסקו במסגרת לשכות התעסוקה הקיימות יעבדו במסגרת הרשות הלאומית לתעסוקה.
 3. כלל עובדי הרשל"ת יהיו עובדי מדינה – ותיקים וחדשים על כל המשתמע מכך לגבי סמכויותיהם, דרגות השכר והוותק שלהם וכד'. 

להלן הצעת החוק:

הצעת חוק הרשות הלאומית לתעסוקה, תש"ע–2010

מטרת החוק

1.

מטרת חוק זה היא לקדם את רווחתם התעסוקתית של כלל תושבי ישראל, כחלק מזכותם לכבוד; להביא לתיאום בין הגורמים השונים האחראיים לנושא התעסוקה בישראל, תוך כדי ריכוז התכנון והפיקוח על נושא זה; ולשם כך להקים רשות מרכזית שתפעל ליישום עקרונות אלה.

הגדרות

2.

בחוק זה –

"גוף רשות תעסוקה" – גורם, המוקם על פי כל דין, או מכוח החלטה של רשות מוסמכת, אשר עוסק בתכנון, מימון או יישום מדיניות תעסוקה, או בפיקוח על יישום חוקי העבודה בישראל, וכן גורמים פרטיים שנתקשרו עם המדינה בהסכם לשם ביצוע כל אחד מהתפקידים האמורים (להלן – גורמים פרטיים);

"השר" – שר התעשייה, המסחר והתעסוקה;

"מועצת שירות התעסוקה" – כמשמעותה בסעיף 8 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 (להלן – חוק שירות התעסוקה);

"מינהלת שירות התעסוקה" – כאמור בסעיפים 15 ו-16 לחוק שירות התעסוקה;

"מנהל שירות התעסוקה" – כאמור בסעיפים 15 ו-16 לחוק שירות התעסוקה;

 "שירות התעסוקה" - כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה.

 

 

 

 

 

הקמת הרשות

3.

 מוקמת בזה הרשות הלאומית לתעסוקה (להלן – הרשות).

מעמד הרשות

4.

(א) הרשות תהיה תאגיד. (ב)  הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

תפקידי הרשות

5.

הרשות תמלא את התפקידים הבאים:

(1)  הרשות תהיה אחראית לתכנון מדיניות התעסוקה הכוללת של ישראל.

(2) הרשות תתאם את מדיניותם ופעולותיהם של כלל גופי רשות התעסוקה בישראל.

(3) הרשות תהיה אחראית לפיקוח על פעולותיהם של כלל גופי רשות התעסוקה ולפיקוח על יישום חוקי העבודה בישראל, ולשם כך מוסמכת היא ליתן הוראות מחייבות לכל גוף רשות התעסוקה. למען הסר ספק יודגש כי המחלקה לפיקוח יחסי וחוקי עבודה במשרד התמ"ת תוכפף גם היא לרשות.

(4) הרשות תקבע את תקציביהם של גופי רשות התעסוקה במסגרת תקציבה השנתי של הרשות. ואולם, הרשות לא תקבע את תקציבו של שירות התעסוקה ואת תקציביהם של גורמים פרטיים.

(5) הרשות תהיה אחראית להגדלת המודעות לזכויותיהם של מועסקים בקרב הציבור.

קביעתם של גופי רשות  התעסוקה

6.

השר, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע בצו שיפורסם ברשומות אלו גורמים ייחשבו כגופי רשות התעסוקה, בהתאם להוראות חוק זה.

המועצה

7.

(א) מועצת שירות התעסוקה תשמש אף כמועצת הרשות.

(ב) הוראותיו של חוק שירות התעסוקה בעניין מועצת שירות התעסוקה יחולו, בשינויים המחויבים, אף על פעולותיה של מועצת הרשות.

תפקידי המועצה

8.

בנוסף לתפקידיה הקבועים בחוק שירות התעסוקה, תמלא המועצה את התפקידים הבאים:

(1) תכנון מדיניותה של ישראל בתחום התעסוקה;

(2) בחינתן של אפשרויות שונות לשיפור רווחתם של המועסקים במשק והתווית תוכניות בהתאם;

(3) וידוא כי גופי רשות התעסוקה השונים מפוקחים על ידי המינהלת;

(4) בחינתן דרכים לקידום המודעות לזכויותיהם של מועסקים בקרב ציבור המועסקים והמעסיקים;

(5) וידוא כי מתקיים פיקוח יעיל על יישומם של חוקי העבודה בישראל על ידי המעסיקים;

(6) קביעת תקציבם, במסגרת התקציב השנתי שניתן לרשות, של גופי רשות התעסוקה, למעט תקציבם של שירות התעסוקה, ושל גופים פרטיים;

(7)  המועצה תשמש כתובת לפניות מצד גורמים ממשלתיים בקשר לסוגיות שעניין מדיניות תעסוקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת המשנה לשירות התעסוקה

9.

(א) ליד המועצה תקום ועדת משנה לשירות התעסוקה, אשר תפקידה יהיה לבקר את פעולות הרשות בכל הקשור לשירות התעסוקה (להלן – ועדת המשנה).

(ב) ועדת המשנה תמונה על ידי השר, ויהיו בה שלושה חברים, ובהם נציג המועסקים, נציג המעסיקים וחבר נוסף אשר ימונה על ידי השר וישמש כיושב ראש הועדה.

(ג) ועדת המשנה תבקר את כל פעולות הרשות שעניינן פיקוח, מתן הוראות או המלצות, בין אם בדיווח השנתי או בדרך אחרת, לגבי שירות התעסוקה, ותחווה דעתה על פעולות אלה.

המנהל והמינהלת

10.

(א) מנהל שירות התעסוקה ישמש אף כמנהל הרשות, ומינהלת שירות התעסוקה תשמש אף כמינהלת הרשות.

(ב) הוראותיו של חוק שירות התעסוקה בעניין מנהל שירות התעסוקה ומינהלת שירות התעסוקה יחולו, בשינויים המחויבים, אף על פעולותיהם בפועלם  כמנהל ומינהלת הרשות.

תפקידי המנהל

11.

בנוסף לתפקידיו הקבועים בחוק שירות התעסוקה, ימלא המנהל את התפקידים הבאים:

(1) מתן הוראות, באישור המועצה, לגופי שירות התעסוקה;

(2) פיקוח שוטף על פעולותיהם של גופי שירות התעסוקה השונים;

(3) איסוף מידע מגופי שירות התעסוקה לשם הכנת הדיווח השנתי, כאמור בסעיף 13 לחוק זה.

עיצום כספי

12.

היה למנהל יסוד סביר להניח כי גורם פרטי, שאינו מוסד ללא כוונת רווח, הפר הוראה כאמור בסעיף 11(1), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי שלא יעלה על 100,000 שקלים. בסעיף זה – "מוסד ללא כוונת רווח" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

דיווח שנתי

13.

(א) המנהל יגיש לאישור המועצה דין וחשבון שנתי על מצב התעסוקה בישראל, אשר יתבסס, בין היתר, על מידע שנאסף מידי גופי רשות התעסוקה.

(ב) המועצה תקיים דיון בדיווח השנתי לאחר הגשתו, ותגישו לשר לאחר שקבעה המלצותיה.

(ג) הממשלה תקיים דיון בדיווח השנתי, ובמסגרת דיוניה בתקציב המדינה השנתי, ותתייעץ עם המועצה בשאלת התקציבים הקשורים לתחומי פעולתה של הרשות, בהתאם לנתונים העולם מהדיווח השנתי.

 

 

איסוף מידע ושמירת סודיות

14.

(א) לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה, רשאית הרשות לאסוף מידע, ולשם כך לדרוש מכל גוף שירות תעסוקה מידע או דיווח, בכתב או בעל פה, בעניין הנוגע לתחומי עיסוקה.

(ב) גוף רשות תעסוקה כאמור בסעיף קטן (א) ימסור לרשות את המידע על פי דרישתה, ואולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לחייב מסירת מידע שאין לגלותו על פי כל דין.

 

 

 

 

(ג) השר יקבע הוראות בדבר אופן דרישת המידע והעברתו לרשות.

 עובדי הרשות

15.

 עובדי הרשות, שאינם עובדי מינהלת הרשות, יתמנו על ידי מינהלת הרשות במסגרת התקן שאישר השר, בהסכמת שר האוצר.

 דרכי מינויים ותנאי עבודתם של עובדי הרשות

16.

 (א)  מינוים של עובדי הרשות כאמור בסעיף 15 יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים שתחליט עליהם מינהלת הרשות, באישור השר ושר האוצר.

 (ב)  תנאי עבודתם ושכרם של העובדים שנתמנו כאמור בסעיף קטן (א) יהיו כתנאי העבודה והשכר של עובדי המדינה, בשינויים שייקבעו על ידי שר העבודה והרווחה ושר האוצר, בהתייעצות עם מינהלת הרשות.

תקציב

17.

(א) הרשות תקבל תקציב שנתי שיוקצה לכך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד תעשייה, המסחר והתעסוקה בחוק התקציב השנתי לביצוע פעולותיה כאמור לעיל; לעניין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985.

(ב) המועצה תקצה לגופי רשות התעסוקה, באישור השר, את התקציב שתקבל על פי סעיף קטן (א).

(ג) האמור בסעיף זה לא יחול לגבי תקציבו של שירות התעסוקה, אשר ייקבע כאמור בהוראות פרק ה' לחוק שירות התעסוקה;וכן הוראות סעיף זה לא יחולו בעניין מימונם של גורמים פרטיים.

אתר אינטרנט

18.

הרשות תקים אתר אינטרנט ובו תפרסם, בין היתר, מידע על גופי רשות התעסוקה השונים ומידע בדבר זכויות המועסקים בישראל.

ביצוע ותקנות

19.

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

20.

תחילתו של חוק זה ביום _____________.

תיקון חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

21.

בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, במקום האמור בסעיף 2, יבוא:

"שירות התעסוקה ירכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו, ויעביר את ממצאיו לרשות התעסוקה הלאומית; הוא יעסוק בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה וישתף פעולה עם גופים אחרים בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע; כן יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע ובהכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה. בסעיף זה – רשות התעסוקה הלאומית –  כאמור בחוק הרשות הלאומית לתעסוקה, תש"ע-2010."

תיקון חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

22.

בחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, במקום האמור בסעיף 6, יבוא:

"שירות התעסוקה יעמוד לפיקוחה הכללי של מועצת רשות התעסוקה הלאומית ושל ועדת המשנה לשירות התעסוקה, כאמור בחוק הרשות הלאומית לתעסוקה, תש"ע-2010."

 

 

 

 

 

דברי הסבר

כיום קיימים בישראל גופים שונים ותוכניות שונות אשר עוסקים בתחום התעסוקה. מבין גורמים אלה ניתן למנות, בין היתר, את שירות התעסוקה הפועל מכוח חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 (להלן – שירות התעסוקה); האגפים להכשרה מקצועית ולהורים יחידים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; קרנות וגופים שונים העוסקים בשיקום בעלי מוגבלויות ועוד. בין התוכניות שעניין תעסוקה בישראל ניתן למצוא כאלו אשר מופעלות בשיתוף עם גורמים פרטיים וגורמי החברה האזרחית  – כגון תוכנית "אורות לתעסוקה," לשכות עבודה פרטיות, ועוד. עם זאת, אין כיום כל גוף מרכזי אשר מפקח על גופים אלה ומתאם ביניהם, מוסמך ליתן להם הוראות, לאסוף מהם מידע ולתכנן מדיניות כוללנית על פי מידע זה.

מוצע אפוא להקים רשות לאומית לתעסוקה (להלן – הרשות), אשר תהיה אחראית על תכנון מדיניות התעסוקה של ישראל, על תיאום בין הגופים השונים העוסקים בנושא התעסוקה, תקצובם ופיקוח עליהם.

סעיף 2 – מוצע להגדיר את כלל הגורמים העוסקים בנושא התעסוקה בישראל כ"גופי רשות התעסוקה", וכך להכפיפם לסמכותה של הרשות. מוצע לקבוע הגדרה רחבה לגבי הגופים שייכללו בקטגוריה זו, על מנת ליצור רגולציה אפקטיבית ותיאום מרבי בין הגופים השונים. כך, ההגדרה אמורה לכלול גופים סטאטוטוריים, גופים שהוקמו מכוח תקנות; גופים שהוקמו בהחלטה של רשות; וכן גופים פרטיים שהתקשרו עם המדינה – וכל זאת לשם ביצוע הפעולות המנויות בהגדרה.  

סעיף 5 – מוצע כי לרשות יהיו חמישה תפקידים עיקריים, כמפורט בסעיף. יצוין, כי על פי סעיף 5(4) המוצע, מוצע כי הרשות תקצה את תקציביהם של כלל גופי רשות התעסוקה, מתוך התקציב השנתי שייקבע לה, למעט בשני מקרים: האחד הוא תקציבו של שירות התעסוקה עצמו, אשר ימשיך להיקבע על פי ההסדר שבחוק שירות התעסוקה. זאת כדי למנוע ניגוד עניינים מוסדי הנובע מהכפילות אשר נוצרת בין הנהלת ומועצת הרשות לבין הנהלת ומועצת שירות התעסוקה. החריג השני מתייחס לגורמים פרטיים, כפי שאלו מוגדרים בסעיף 2 המוצע. הטעם לחריג זה הוא כי גופים אלה מתקשרים באופן עצמאי עם המדינה, כל גוף ותנאיו הוא.  

סעיף 6 – מוצע כי סיווגם של גורמים שונים כ"גופי רשות התעסוקה" אשר יהיו כפופים לרשות יעשה באמצעות צו. למן קביעה כזו בצו, יהיה גוף מוכפף לרשות. בהתאם לתכלית החוק, יהיה השר מחויב לכלול בצו את כלל הגופים אשר נופלים לגדר ההגדרה של "גופי רשות התעסוקה".

סעיף 7 – מוצע כי מועצת שירות התעסוקה תתפקד גם כמועצת הרשות (להלן – המועצה); בפועלה כן, תהיה כפופה המועצה לאותן הוראות אליהן כפופה מועצת שירות התעסוקה על פי חוק שירות התעסוקה, בשינויים מחוייבים.  

סעיף 8 – מוצע כי בין תפקידי המועצה, יהיה עליה לקבוע את תקציבם של גופי רשות התעסוקה, בשני חריגים – כפי כשאלו מפורטים בהסבר לעיל לסעיף 5 המוצע.

סעיף 9 – בשל כפילות התפקידים של המועצה – המשמשת גם כמועצת שירות התעסוקה – ולשם מניעת ניגוד עניינים מוסדי בין שני תפקידים אלה, מוצע כי תוקם, ליד המועצה, ועדת משנה לעניין שירות התעסוקה, שתבקר את פעולות המועצה בכל הקשור לשירות התעסוקה .

סעיף 10 – מוצע כי מנהל שירות התעסוקה ומינהלת שירות התעסוקה ישמשו אף כמנהל ומינהלת הרשות, וכי הוראות חוק שירות התעסוקה בעניינם יחולו, בשינויים המחוייבים, אף בפועלם כמנהל ומינהלת הרשות.

סעיף 13 – המלצותיה של הרשות בדבר תכנון התעסוקה בישראל יתבטאו בדיווח השנתי, אשר ישמש כבסיס לדיוני הממשלה בנושא.

הצעת החוק היא פרי יוזמה וכתיבה של עמותת "ידיד"  - מרכזי זכויות בקהילה.

 

הידעת? פורטל סיפתח תורם מחצית מרווחיו לעמותות ומלכ"רים על פי בחירת הגולשים. כל שצריך לעשות הוא להגדיר את סיפתח כדף הבית, לאמץ עמותה כלבבך ו..לגלוש כרגיל. זו ה-דרך לייצר תרומה כספית חברתית מבלי להכניס את היד לכיס.

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.