loader
loaderloader
דף הבית > חדשות סיפתח > הצעת חוק של חבר הכנסת זנדברג ועמותת ידיד מבקשת להטיל מס על דירות ריקות

הצעת חוק של חבר הכנסת זנדברג ועמותת ידיד מבקשת להטיל מס על דירות ריקות

פורסם ב20/05/2014
ע"י אלעד כהן
"דירות רפאים פוגעות במרחב הציבורי וגורעות מהיצע הדירות״המס יוקצה להקמת דיור בר השגה.

ראשון, תעלה להצבעה בוועדת השרים לחקיקה הצעת החוק של ח"כ תמר זנדברג (מרצ) שמטרתה לגבות היטל על דירות מגורים ריקות באזור היצע נמוך.ההצעה מבקשת להשתמש בהכנסות מהמיסוי בכדי לקדם דיור בר השגה ולפיתוח תשתיות. על פי הנתונים שהוצגו בוועדת טרכטנברג עומדות כיום בישראל כ-47 אלף דירות ריקות, מהן 4,746 בתל אביב, 3,445 בחיפה ו-3,429 בירושלים. למרות שהנושא עלה בהמלצות הוועדה, משרד הפנים מעכב את ההחלטה כבר למעלה משנה.

ח"כ תמר זנדברג אמרה: "בשנים האחרונות משבר הדיור הוא כבר מציאות קיימת. המשבר מתבטא בעליות מחירים קיצוניות, שמביאה לדחיקת אוכלוסיות רבות אל מחוץ לאזורי ביקוש ובפרט ממרכז הארץ. במקביל מתרחש תהליך של רכישת דירות על ידי בעלי אמצעים – פעמים רבות תושבי חוץ - אשר מתגוררים בדירות לתקופות קצרות מאוד, אינם משכירים אותן והן עומדות ריקות.

״כבר ברור שהפיתיון למשבר לא יהיה רק בהגדלת ההיצע לבניה, אלא גם בהתערבות במחירים ברגולציה על המלאי הקיים. דירות הרפאים נוגדות את האינטרס הציבורי; הן פוגעות באיכותו של המרחב הציבורי סביבן, מעמיקות את הפערים החברתיים וגורעות מההיצע של הדירות להשכרה באזורים שמשוועים להן"

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת "ידיד – מרכזי זכויות בקהילה" שיזמה את הצעת החוק אמר כי: "תכניות הממשלה בתחום הדיור הן תכניות שגם אם יצאו במלואן לפועל ייקחו מספר שנים לפני שנראה את התוצאות שלהן. החוק להטלת היטל על דירות מגורים ריקות יכול לשחרר מידית אלפי דירות למגורים או לחלופין להגדיל את הכנסות המדינה ולאפשר הגדלת סכומי הסבסוד בשכר דירה לאוכלוסיות נזקקות".

להלן הצעת החוק כלשונה:

מספר פנימי: 479182

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים:      חברי הכנסת   תמר זנדברג, ניצן הורוביץ, דב חנין, מיכל רוזין, זהבה גלאון

הצעת חוק היטל על דירת מגורים ריקה באזור היצע דירות מגורים נמוך, התשע"ג–2013

 

הגדרות

1.

בחוק זה – 

 

 

"דירת מגורים" –  כמשמעותה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין; 

 

 

"דירת מגורים ריקה" – דירת מגורים שמיום שהסתיימה בנייתה והיא ראויה לשימוש, לא שימשה למגורים במשך תקופה רצופה של חמישה חודשים;

 

 

"ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה" – כמשמעותה בסעיף 12ו לחוק התכנון והבנייה;

 

 

"חוק מיסוי מקרקעין" – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963[1];

 

 

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[2];

 

 

"רשות מקומית" – עירייה, כמשמעותה בפקודת העיריות [נוסח חדש][3], מועצה מקומית, כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש][4], או מועצה אזורית, כמשמעותה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח–1958[5];  

 

 

"שווי המכירה" –  כהגדרתו בסעיף 17(א) לחוק מיסוי מקרקעין, ובלבד ששמאי מקרקעין יקבע את שווי המכירה;  

 

 

"שמאי מקרקעין מכריע" – כמשמעותו בסעיף 202ה לחוק התכנון והבנייה;

 

 

"השר" – שר הבינוי והשיכון.  

הכרזה על אזור ביקוש

2.

הממשלה, לפי הצעת השר, רשאית להחליט כי באזור מסוים או ביישוב מסוים היצע דירות המגורים קטן ביחס לביקוש לדירות מגורים באותו אזור (להלן – אזור עם היצע דירות נמוך); החלטה כאמור יכול שתהיה כללית ויכול שתהיה לגבי עניין מסוים או לתקופה מסוימת.

היטל דירת מגורים

ריקה

3.

(א)      רשות מקומית רשאית להטיל, בשל דירת מגורים ריקה באזור היצע דירות נמוך, היטל דירת מגורים ריקה. 

 

 

(ב)       השר, שר הפנים ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו בתחילת כל שנת כספים את שיעורי ההיטל, ובלבד שההיטל ישמש את הרשות המקומית לפיתוח תשתיות ולקידום דיור בר השגה.

שיעור ההיטל

4.

ההיטל יהיה בשיעור שנתי של 2.5% משווי המכירה של דירת המגורים, והוא ישולם בעד כל חודש שבו דירת המגורים ריקה.

שומת הדירה

5.

(א)       סברו הבעלים או הרשות המקומית כי נפלה טעות בשומת שווי המכירה של הדירה, רשאים הם לפנות לשמאי מקרקעין מכריע, שימונה על ידי יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, על מנת שיכריע במחלוקת.

 

 

(ב)        על הכרעת שמאי המקרקעין המכריע, כאמור בסעיף קטן (א), ניתן לערור בתוך 15 ימים לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה. 

גביית ארנונה

6.

דינו של ההיטל כדין ארנונה, ותחולנה לעניין גבייתו הוראות המצויות בכל דין בעניין גביית ארנונה, בשינויים המחויבים.

תיקון חוק התכנון והבנייה

7.

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[6], בסעיף 12ז, אחרי פסקה (3) יבוא:

 

 

"(4) לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 5(ב) לחוק היטל על דירת מגורים ריקה באזור היצע דירות מגורים נמוך, התשע"ג–2013."

 

דברי הסבר

מטרתו של החוק המוצע היא לקדם דיור בר השגה באזורים בעלי היצע דירות נמוך, באמצעות הטלת היטל על דירות מגורים ריקות, אשר גורעות מהיצע הדירות ופוגעות באיכותו של המרחב הציבורי סביבן. באזורים נרחבים במדינת ישראל קיים משבר דיור חמור, המתבטא, בשנים האחרונות, בעליות מחירים קיצוניות המביאות לדחיקת אוכלוסיות רבות אל מחוץ לאזורם מסוימים, ובפרט ממרכז הארץ. דחיקת האוכלוסיות יוצרת פגיעה כפולה באינטרסים ציבוריים: ראשית, היא תורמת להגדלת הפערים החברתיים; שנית, היא פוגמת במרחב העירוני המגוון, שקיומו הוא תנאי לחיים תרבותיים וכלכליים בריאים במרחב העירוני.

בנוסף, ישנו תהליך מקביל לעלית מחירי הדיור, שייתכן שאף מסייע לחולל עליה זו, הוא ריבוי רכישת דירות על ידי בעלי אמצעים – פעמים רבות תושבי חוץ – אשר אינם מתכוונים להתגורר בדירות דרך קבע, ואף אינם משכירים אותן. דירות אלה משמשות כ"בתי קיט" למשך תקופת זמן מוגבלת בכל שנה, ולכן, למעשה, נגרעות ממספר הדירות המוצעות להשכרה – וכל זאת בזמן שבו היצע הדירות קטן ממילא. הדירות הריקות פוגעות במרחב הציבורי, ויוצרות "אזורי רפאים" נטושים במרכזי הערים. על כן, מוצע כי בעל דירה ריקה באזור היצע דירת מגורים נמוך יחויב בתשלום היטל עבור הדירה העומדת ריקה.
סעיף 1

"דירת מגורים ריקה" – מוצע כי כ"דירת מגורים ריקה" תיחשב כל דירה אשר אין אדם מתגורר בה, בדרך כלשהי, למשך לפחות 5 חודשים בשנה. זאת, בין אם ברצף או במקוטע.

סעיף 2 

מוצע כי לממשלה לפי המלצת השר, תינתן הסמכות להכריז על אזור מסוים או יישוב מסוים כאזור עם היצע דירות נמוך. ניתן להניח כי אזור כזה יהיה אזור שבו קיים משבר דיור, ואשר בו, על פי הנתונים שבידי השר, הביקוש לדירות עולה בהרבה על היצע הדירות.

סעיף 3

מוצע כי בהתקיים שני התנאים – היותה של דירת מגורים ריקה, והיותה בתחומו של "אזור עם היצע דירות מגורים נמוך" – יחויב בעליה בתשלום היטל. הסכום שייגבה ישמש לשיפוי הציבור בשל  הנזק אשר נגרם לו על ידי הדירות הריקות, דרך הפניית הכספים למטרות פיתוח המרחב הציבורי, התשתיות, וקידום דיור בר השגה בתחומי הרשות המקומית.

סעיף 4

מוצע כי שיעור ההיטל יעמוד על 2.5% משווי השוק של הדירה. שיעור זה זהה לשיעור מס הרכוש שנקבע על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א–1961, בטרם מס זה בוטל. הטעם לזהות בין השיעורים טמון בכך שקיימת חפיפה בין תכליות מס רכוש לבין תכלית ההיטל שבהצעת החוק שלעיל. שיעור זה של מס רכוש נתפס בעיני המחוקק כראוי ומספיק לשם תמרוץ בעלי הקרקע לפעול לפיתוחה, ואין מניעה כי שיעור זה יתאים  גם לגבי תמרוץ בעלי דירות מגורים ריקות.  

סעיף 5

מוצע מנגנון לשומת שווי המכירה של דירת מגורים הריקה, אשר יהיה מבוסס על שומה בידי שמאי מקרקעין מכריע שימונה על ידי הרשות המקומית הרלוונטית. השומה תהא נתונה לערר בתוך 15 ימים לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

סעיף 6

מוצע כי דין ההיטל יהיה כדין ארנונה לעניין הוראות החוק אשר עוסקות בגבייתה של האחרונה. סעיף זה יאפשר לרשויות המקומיות להפעיל את סמכויותיהן בקשר לגביית ארנונה גם בכל הקשור לגבייתו של ההיטל. 

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/3876/18).

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בסיוון התשע"ג – 13.5.13

 [1] ס"ח התשכ"ג, עמ' 153.

[2] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

[5] ק"ת, מס' 797, עמ' 1259.

[6] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 

אמצו את עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה בפורטל סיפתח, ותרומה מרווחי האתר תועבר לעמותה.

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.