loader
loaderloader
דף הבית > חדשות סיפתח > בית בלא משפט

בית בלא משפט

פורסם ב22/07/2014
ע"י רן מלמד
הדיור בישראל - חסמים משפטיים ובירוקרטיים בתחום הדיור הציבורי, דו"ח מיוחד של המחלקה המשפטית ב"ידיד" .

מבוא: הדו"ח שלפניכם מציג את התופעות, הפגמים, החסמים והקשיים, בירוקרטיים ומשפטיים כאחד, העומדים בפני יחידים ומשפחות המבקשים להגן על זכותם לדיור ובכלל זה זכותם לקורת גג ובית. חלקו הראשון של התקציר יתמקד בדיירי הדיור הציבורי ובכאלה המבקשים לקבל דירה ציבורית,

בצמוד לרשימת החסמים והקשיים מציג הדו"ח שורה מפורטת של שינויים קונקרטיים הנוגעים הן לנושאים פרטניים והן לנושאים עקרוניים ורחבים יותר המהווים הצעות לשינוי מקיף במדיניות הדיור הממשלתית בתחומים הנדונים.

אנו סבורות כי המדינה ו/או זרועותיה הארוכות יכולות וצריכות להתערב לשם הבטחת הזכות לקורת גג ובית. זאת, הכל מנקודת מבט ביקורתית המשלבת התבוננות פנימית וחיצונית גם יחד. כך אנו מנסות לשלב את נקודת מבטם של הפונים והפונות לסיוע ואת הנושאים המטרידים אותם וזאת לצד ניתוח שלנו כחוקרות את שוק הדיור מזה כעשור.

חסמים וקשיים משפטיים ובירוקרטיים בדיור ציבורי

תחום הדיור הציבורי בישראל סובל מנחיתות מבנית הן בשל היקפה של הזכות המוקנית לדייר בדירה הציבורית (חוזית להבדיל מזכות קניינית) והן משום שמרבית הכללים החלים מוסדרים בכללי פעולה בלבד (נהלים וכד') שנקבעים מעת לעת על פי החלטות הממשלה או משרד הבינוי והשיכון, ולא בחקיקה ראשית או משנית.

בשנים האחרונות התחוללו תמורות אדירות בדיור הציבורי המשפיעות באופן ישיר על דיירי הדיור הציבורי ועל המבקשים זכאות בו, ולמרות זאת לא תוקנו או עודכנו הכללים הקובעים את הזכאות לדיור ציבורי או זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי.

רשימת הכשלים והחסמים המרכזיים בתחום הדיור הציבורי:

זמן המתנה לדיור ציבורי – עקב חוסר בדירות ציבוריות ממתינים למעלה מאלפיים משפחות לדיור ציבורי תקופות העולות על שנתיים ומגיעות אף לשבע ושמונה שנות ציפיה. העובדה כי במהלך תקופת ההמתנה הזכאים לדיור ציבורי זכאים לסיוע מוגדל בשכר דירה אין בו כדי להתמודד עם הקשיים הכלכליים מהסיבות הבאות:

  1. עלות הדיור גבוהה משמעותית מהסכום אותו מקבלים כסיוע בשכר דירה.
  2. אוכלוסייה כה מוחלשת המתבקשת לשכור דירה בשוק החופשי בתקופת ההמתנה, מתקשה לעשות זאת גם
  3. לאחר קבלת הסיוע הממשלתי בשל הקושי בהשגת ערבים ובטחונות.
  4. החובה לחדש את תעודת הזכאות כל שנתיים גורמת לנשירת זכאים מהתור בזמן ההמתנה ואובדן הזדמנות

לקבלת זכות במגורים בעלת אופי קבוע.

מחסור בדירות המציאות למשפחות עם צרכים מיוחדים – המחסור החמור בדירות ציבוריות משפיע כמובן גם על היצע הדירות למשפחות מרובות ילדים ואנשים עם מוגבלויות, אשר זקוקים לדירות התואמות את צרכיהם המיוחדים. התקציב הקיים אינו מספיק, גם לאחר הכפלתו בשנים האחרונות.

גובה ההכנסה המזכה – על פי הנוהל הקיים, משפחות רבות אינן זכאיות לדיור ציבורי בשל חריגה מגובה ההכנסה המקסימלי הקבוע בנהלים. מדובר במדיניות לקויה הגורמת לנזק רב לציבור גדול.

נוהל הסירובים קובע כי מי שסירב ל-2 דירות יאבד את מקומו בתור לדירה, כאשר רשימת העילות לסירוב מוצדק אשר לא ישלול זכאות הינה מצומצמת ביותר.

התנהלות לקויה של חברות הדיור הציבורי מול דיירי הדיור הציבורי ומבקשי סיוע, המוצאת ביטוי, בין היתר, במחדל במתן מידע נחוץ לדיירים או מתן מידע כוזב, הפעלת שיקול דעת פסולה, אי ביצוע ביקורי מעגל בתדירות מספקת וביסודיות ועוד.

פגמים חמורים בתחזוקת הדירות הציבוריות – השארת דירות רבות במצב זניחה, איחורים ניכרים בתיקון ליקויים בניגוד לחוק, מניעת תיקון בשל תביעה לחוב ועוד.

ביטול מוסד דיירות ממשיכה – צמצום החוק המאפשר הקניית זכויות חוזיות בדירה הינו פגיעה בעקרונות של צדק חלוקתי. כמו כן, דרך ניהול הדירות על ידי החברות המשכנות פוגעת בזכויותיהם של דיירים ממשיכים.

שכר דירה בדיור הציבורי – אין נוסחא ברורה לחישוב שכר הדירה, ונהלים המתיימרים להסביר את אופן החישוב אינם ברורים דיים.

הזכאות להנחה בשכר דירה בדיור הציבורי – ההכנסה המירבית המזכה בהנחה בשכר הדירה נמוכה מידי ביחס למצב הכלכלי הנוכחי.

פינוי בגין אי תשלום שכר דירה – מדובר בהליך שפוגע בזכות הבסיסית לקורת גג, זאת בעיקר בהתחשב בכך שדיור הציבורי הינו פתרון הדיור הבלעדי והאחרון עבור דייריו.

פתרונות מוצעים בתחום הדיור הציבורי:

הגדלת מלאי הדירות הציבוריות, הן על ידי הגדלת תקציב משרד השיכון והן על ידי שימוש בכספים המצויים כבר בתקציב לשם בנייה ורכישת דירות חדשות. הצעת חוק שכתבה "ידיד" הונחה על שולחן הכנסת הקודמת והיא תועלה מחדש בכנסת הנוכחית.

שילוב אוכלוסיות מוחלשות בפרוייקטים של דיור בר השגה, על ידי רכישת דירות על ידי המדינה, לצורך אכלוסן בזכאיי הדיור הציבורי ובדרך זו חיזוק האוכלוסייה המוחלשת בדרך שתמנע עוני רב דורי.

ביטול הדרישה להחתמת ערבים כתנאי לקבלת דיור ציבורי.

מתן בטחון ממשלתי לזכאי הדיור הציבורי הממתין בתור והמתקשה לשכור דירה בשוק החופשי עקב חוסר בערבים, בטחונות וכד'.

מחיקת נוהל "חסר דירה", המונע ממי שהייתה בבעלותו דירה בעבר לקבל זכאות לדיור ציבורי, וקביעת הזכאות לדיור ציבורי בהתאם למצבם הכלכלי הנוכחי של מבקשי הסיוע ולא על בסיס אירועי העבר.

העלאת תקרת ההכנסה המזכה והתאמתה למספר הנפשות במשפחה.

אישור זכאות לדיור ציבורי לכל מי שעומד בתקרה הרלוונטית להרכב משפחתו הן באמצעות קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי והן באמצעות הכנסה מעבודה. ב"ידיד" הוכן תיקון חקיקה בנושא זה.

ביטול מנגנון הסירובים לאפשר לזכאים לבחור להמשיך להמתין בתור ולקבל סיוע בשכר דירה במקום דירה ציבורית. לחילופין, הרחבת רשימת העילות לסירובים מוצדקים. ב"ידיד" הוכן תיקון לנוהל אשר ניתן אף לקדמו בחקיקה ראשית.

הקמת מנגנון פיקוח מסודר על התנהלות החברות, כזה שיאפשר למבקש בזמן אמת לפנות למשרד הבינוי והשיכון ולבקש סעד. כן, מניעת שיקול דעת של עובדי החברות בהעברת בקשות ומידע למשרד השיכון, הוצאת הנחיה ברורה המחייבת את החברות לקבל מדיירים כל תשלום כסף שהם מבקשים לשלם, ללא קשר לחובות לכאורה הקיימים על שמם וללא קשר להליכים המתנהלים נגדם, ומתן אפשרות לקבלת מידע, הגשת מסמכים וחתימה על מסמכים בכל סניפי החברות המשכנות וכן במשרדי משרד הבינוי והשיכון.

הקמת מנגנון פיקוח לשם בחינת המצב התחזוקתי של הדירות, ביצוע ביקורי מעגל יסודיים לפחות פעם בשנה, והטלת סנקציה על חברות שאינן ממלאות אחר חובה זו.

קיזוז שווי תיקון ליקוי משכר הדירה המשולם לחברה המשכנת במקרה של אי תיקון ליקוי על ידי החברה במועדים הקבועים בחוק.

ביצוע עדכונים והתאמות בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי תוך הרחבת הזכאויות והתאמתן לשנות האלפיים. "ידיד" מכינה תיקון מקיף להצעת החוק.

העברת כל ההכנסות משכר הדירה המתקבלות אצל חברות המשכנות לטובת הדיירים בלבד. הצעת חוק בנושא זה כבר הוכנה ותונח על שולחן הכנסת עם כינונה מחדש.

הנחיית רכזי השטח של החברות המשכנות בדבר חובתם ליידע את הדיירים בדבר חובותיהם וזכויותיהם בדירה, לרבות אלו המשליכות על זכויות הילדים להקניית זכויות כדיירים ממשיכים.

מתן זכות לטיעון פרונטאלי, ו/או הבאת עדויות נוספות, בפני הודעות הדנות בבקשה לדייר ממשיך.

הנהגת מדדים מחמירים של שקיפות בנוגע לאופן קביעת שכר הדירה ובנוגע ליכולת של הדייר לקבל הנחה.

קביעת תקרה מקסימאלית לגובה שכר הדירה בעת חתימת חוזה השכירות למקרה שהדייר אינו זכאי להנחה.

ביטול תנאים בהסכמים בין החברות המשכנות לבין משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר אשר מטילים על החברות קנסות כבדים בשל אי גביית דמי שכירות או אי פינוי בעלי חוב מדירותיהם.

ביטול נוהל פינוי בגין אי תשלום שכר הדירה.

נספח

רשימת הצעות חוק בתחום הדיור הציבורי.

במהלך שנות קיומה של "ידיד" אישרה הכנסת מספר הצעות חוק שכתבה וקידמה "ידיד" בתחום הדיור ביניהם:

  • חוק דודי השמש בדיור הציבורי
  • חוק ההנחות בחשמל לאוכלוסיות מוחלשות
  • מניעת עיקול כספי סיוע בשכר דירה
  • הגדלת הסיוע בשכר דירה למי שממתין לדיור ציבורי – הועבר בסופו של דבר כנוהל משרד השיכון
  • דיור ציבורי לנשים מוכות  - הועבר בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים

רצ"ב הצעות חוק שחלק מהן עברו שלבי חקיקה שונים, חלקן קודמו באמצעות חברי כנסת שאינם פעילים יותר והן מיועדות לקידוום מחדש עם כינונה של הכנסת בשנת 2013.

"ידיד" עמלה בימים אלה על כתיבת הצעות חוק נוספות בהתאם להמלצות המופיעות בדו"ח זה.

אמצו את עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה בפורטל סיפתח, ותרומה מרווחי האתר תועבר לעמותה.

על מנת לאשר בעלות על מודעת העסק הנכם מתבקשים להזין את פרטי האימייל שלכם וללחוץ על כפתור "שלח".

תודה.
נשלח אליך אימייל לאישור כתובת המייל. אנא בדוק את תיבת המייל שלך ולחץ על הקישור שבמייל לצורך הפעלת פרטי הגישה שלך.

שגיאה.
אימייל כבר רשום במערכת או פרטים שנשלחו אינם נכונים.